WELKOM!

Dagbesteding Nui Spoor is gevestigd op Natuurspeeltuin de Mergelhoof op de Sint Pietersberg in Maastricht. De dagbesteders zorgen samen met de begeleiders voor het onderhoud van de speeltuin.

We bieden dagbesteding aan voor mensen voor wie om verschillende redenen geen plaats is op de arbeidsmarkt. Dagbesteding biedt sociaal contact, structuur en zingeving. Naast de activiteiten bieden we ook ruimte voor ontwikkeling. We coachen deelnemers op eventuele persoonlijke doelen en ontwikkelpunten. De werkzaamheden en de begeleiding worden afgestemd op de deelnemer, diens persoonlijkheid en mogelijkheden. 

We hebben een mooie locatie, de werkzaamheden zijn gevarieerd, we werken met een kleine groep dagbesteders en gaan hierbij zoveel mogelijk naast elkaar staan.  Deze uitgangspunten maken het een mooie plaats om actief te zijn!

Over ons

Wij, Vic Mussen en Ernst Claasen, hebben elkaar leren kennen als collega’s. Toen wij niet meer samenwerkten hielden wij contact waarbij we op zoek waren naar een manier om hulpverlening aan te bieden zoals wij dat graag zien.

We wilden een dagbesteding opzetten waarin we ons goed kunnen richten op de problematiek van de dagbesteders en waarmee we samen met de deelnemers naar een positief doel toe werken. Ook wilden we dat de houding van de begeleider hierbij zoveel mogelijk naast de dagbesteder is, waardoor de dagbesteder wordt gemotiveerd, zich serieus genomen voelt en wordt uitgenodigd om proactief deel te nemen.

In 2014 kwamen we in contact met Natuurspeeltuin de Mergelhoof, die op dat moment recent was gewisseld van eigenaar. Aanvankelijk werkten we hier als vrijwilligers om de speeltuin draaiende te houden, maar al snel leek dit voor ons allebei een ideale locatie om een dagbesteding op te zetten. We hebben de Stichting Natuurspeeltuin voorgesteld om op hun locatie een dagbesteding te realiseren waarmee we het beheer en onderhoud van de speeltuin uit zullen voeren. Nui Spoor was geboren.

Even voorstellen

Missie & visie

De missie van Nui Spoor is eigenlijk heel eenvoudig. We willen onze deelnemers een plaats geven waar ze nuttig bezig zijn, zich gewaardeerd voelen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken zullen we blijvend aandacht besteden aan methodes om dagbesteders te enthousiasmeren en zich te kunnen ontwikkelen. Ook zullen we ons blijven opleiden in de begeleidingsvormen bij verschillende soorten (psychiatrische) problematiek en hier de nodige instrumenten voor aanschaffen. Wij zijn ervan overtuigd dat iets altijd beter voelt als iemand dat zelf bereikt heeft. Vanuit deze overtuiging benaderen wij onze dagbesteders zoveel mogelijk gelijkwaardig waarbij we de eigen ideeën en mogelijkheden van de dagbesteder als uitgangspunt nemen. Gelijkwaardigheid betekent natuurlijk ook dat iedere dagbesteder ons ook aan kan spreken op ons gedrag. We zijn immers allemaal mens, niet perfect en dat is prima. Volgens onze visie maakt de bovengenoemde begeleidingsstijl het mogelijk om de dagbesteder een gevoel van verantwoordelijkheid, belangrijkheid en ownership te hebben ten aanzien van zijn functie op de speeltuin.

Werkwijze

Kenmerkend voor de werkwijze van Nui Spoor is de individuele begeleidingstijl en het samenwerken. De individuele stijl maakt het mogelijk om de begeleiding af stemmen op de persoon. We gaan uit van de mogelijkheden, de wensen en de eigen kracht van de dagbesteder. Iedereen gaat met een eigen reden naar een dagbesteding en iedereen heeft andere (persoonlijke) doelstellingen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de invulling van de dagbesteding en het coachingstraject voor iedereen anders zal zijn. Samenwerken betekent natuurlijk dat je samen iets doet. Bij de dagbesteding doen we dit door zoveel mogelijk naast elkaar te staan. Iedereen heeft (waar mogelijk) invloed en eigen ideeën of input worden gestimuleerd. Als je samenwerkt moet je natuurlijk ook rekening houden met de ander. Je hebt je eigen invloed en je eigen verantwoordelijkheid. We begeleiden dus kleine groepen waarbij we afstemmen op de wensen en behoeften van het individu. Ook het doen van gezamenlijke activiteiten versterkt het groepsgevoel. We organiseren maandelijkse groepsactiviteiten  om dit te bewerkstelligen. Daarnaast zullen de deelnemers vanaf volgend jaar in kunnen loggen op onze website, waar we een active online community gaan maken met vragen, polls etc..

De locatie


Natuurspeeltuin de Merregelhoof is een kinderspeeltuin gelegen aan de Pietersberg. De stichting (met gelijke naam) is eigenaar van de speeltuin. Nui Spoor voert het onderhoud voor de speeltuin uit in ruil voor een fantastische werklocatie. Daarnaast is Nui Spoor verantwoordelijk voor het onderhoud van een stuk natuurgebied (op de berg) van Natuurmonumenten. De speeltuin is in 2014 veranderd van eigenaar, en de nieuwe eigenaar heeft ook andere plannen met de speeltuin. Zo veranderd de speeltuin de komende jaren naar een natuurspeeltuin. Nui Spoor helpt waar mogelijk mee aan de ontwikkelingen van de speeltuin.

Wat kom ik doen?


Er moet van alles worden gedaan om de speeltuin draaiende te houden. Voor iedere dagbesteder wordt bekeken welke werkzaamheden hij of zij aan kan. We bespreken dagelijks samen wie wat doet zodat we met ieders wensen rekening kunnen houden. 

De werkzaamheden op de speeltuin zijn in te delen in 4 categoriën:  onderhoud, bouw en klussen, houtbewerking en overige. Bij bouw en klussen gaat het vooral om mee te helpen aan de ontwikkeling van de speeltuin. Er zijn zowel terugkomende als eenmalige activiteiten, hieronder ziet u enkele voorbeelden:

Onderhoud

•Groenonderhoud
•Speeltoestellen onderhouden
•Houtwerk schilderen
•Omgevallen bomen kappen en opruimen

Bouw en klussen

•Een oude pipowagen ombouwen tot kassa 
•Toegangspad voor de speeltuin maken. Hiervoor moeten bomen worden gehakt en een pad worden gemaakt. 
•Een stal ombouwen tot werkplek

Houtbewerking

•Schutting zetten
•Grote houten voorwerpen maken (bijvoorbeeld bank, wijnrek)
•Kleine houten voorwerpen maken (bijvoorbeeld kinderpuzzels, sleutelhangers)

 

Heeft u een klus die gedaan moet worden? Of interesse in één van onze houtproducten?

Overig

•Het maken van roosters
•Voorbereiding voor de koffie- en lunchpauze

Daarnaast zijn alle individuele vragen welkom. Wij zullen ons best doen om er een passend traject van te maken: Samen met jou.

 

Wat kan ik verwachten?


Specifieke en persoonlijke begeleiding:

De meeste dagbesteders geven aan te komen om ‘vrijwilligerswerk’ te komen doen. Wij dragen er zorg voor dat de werkcondities passen bij de dagbesteder. In de eerste periode kijken we wat iemand kan en wil zodat we de dagbesteder uitdagend werk kunnen bieden waar hij of zij zich in kan ontwikkelen. Bij deze dagbesteders gaan we doorgaans niet al te diepgravend te werk. Vaak is er juist behoefte om lekker te werken en niet bezig te zijn met de problemen van thuis of hulpverlenerstaal. Wanneer er behoefte aan is ondersteunen we natuurlijk wel op verschillende gebieden.

Coaching (vaardigheden, persoonlijk):

We bieden daarnaast ook coaching aan. Wanneer daar behoefte aan is, werken we met deelnemers aan persoonlijke doelen. Dit doen we door tijdens de werkzaamheden te oefenen en hier in individuele gesprekken op terug te komen. De werkwijze wordt natuurlijk aangepast aan de situatie. Hoewel sommige dagbesteders binnenkomen met een wens tot coaching, ontstaat deze behoefte vaak pas na een paar weken of maanden. Dit houden we bespreekbaar met de deelnemers, als er vraag naar coaching is zullen we deze in overleg met deelnemer en verwijzer inzetten.

Certificaten:

Daarnaast creëren we de mogelijkheid tot het behalen van certificaten. In eerste instantie zullen dit certificaten zijn die vereist zijn voor sommige werkzaamheden (buiten werken, bosmaaier). In de toekomst willen we ons meer richten op de toekomstperspectieven van de deelnemers en trainingen aanbieden die daarbij passen. Denk hierbij aan beroepsgerichte certificaten, maar ook aan bijvoorbeeld sollicitatietrainingen.

Klachtenregeling:
Indien u er bij ontevredenheid met ons niet uit komt, kunt u natuurlijk gebruik maken van onze klachtenregeling. Klik voor meer informatie op deze link (pdf bestand)

Zorgaanbod

Op de dagbesteding kunnen mensen met verschillende achtergronden en van verschillend niveau terecht. Door de grote variatie aan werkzaamheden is er ‘voor ieder wat wils.’ In principe kan iedereen met een verstandelijke leeftijd van 8 jaar of hoger die geen intensieve lichamelijke begeleiding nodig heeft deelnemen. Door de aard van de werkzaamheden op de speeltuin streven we naar een gevarieerde groep.

Omdat de dagbesteding op een speeltuin is, waar kinderen spelen, zijn er ook een aantal exclusiecriteria. Mensen met een EPA, een verleden met ernstige gewelddelicten, ernstige verslavingsproblematiek of een vermoeden van zedenmisdrijven in het verleden kunnen niet bij ons terecht. We zullen bij iedereen het risico op ongewenst ‘acting out’ gedrag afwegen. Voor iedere dagbesteder zal een verklaring van gedrag moeten worden aangevraagd. 

Het is een kleinschalige dagbesteding waarbij wordt gestreefd naar een groep dagbesteders die verschillen van problematiek en achtergrond. Er worden zowel langdurende als kortere trajecten aangeboden.

Verwijzers & particulieren

Nui Spoor biedt dagbesteding aan voor mensen met voornamelijk CIZ, PGB en WMO indicaties. De dagbesteding biedt de deelnemers structuur, activiteiten en zingeving. Daarnaast kan er ook worden gewerkt aan persoonlijke doelstellingen en het aanleren van vaardigheden. Heeft u een potentiële deelnemer zonder indicatie of met een indicatie die nog niet actief is? Neem contact met ons op. Waar mogelijk ondersteunen wij bij het aanvragen van de indicatie. Ook onderkennen we het belang voor de cliënt om te worden geactiveerd wanneer de (goedgekeurde) indicatie nog niet is ingegaan. Wij helpen hierbij waar mogelijk, en beoordelen per situatie of we dit op ons kunnen nemen.

Samenwerking

NuiSpoor werkt samen met: